Краеведение

      Kiryakova, T. Türkolog. Profesor Lüdmila Pokrovskaya / T. Kiryakova; Gagauziya M.V. Marunevic adına BAM. - Komrat, 2019. - 67s.

 

         открыть